KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU AYDINLATMA METNİ

7 Nisan 2016 tarihli ve 29677 Sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) hakkında, veri sorumlusu sıfatıyla Aktif Yatırım Bankası A.Ş. olarak sizleri bilgilendirmek isteriz.

Kişisel verilerin işlenme amaçları ve hukuki sebepleri: Bankacılık Kanunu ve diğer mevzuat kapsamında, işlem sahibinin bilgilerinin tespiti için kimlik, adres ve diğer gerekli bilgilerinin kaydedilmesi; elektronik kanallar veya kağıt ortamında, bankamızda gerçekleştirdiğiniz işlemlere dayanak olacak tüm kayıt ve belgelerin düzenlenmesi ve mevzuatta öngörülen süre boyunca saklanması, mevzuat, BDDK, SPK TCMB ve diğer otoritelerce öngörülen bilgi saklama, raporlama, bilgilendirme yükümlülüklerine uyum sağlanması; planlama, istatistik, müşteri memnuniyeti ve hizmet kalitesinin arttırılmasına yönelik çalışmalar, güvenliğin sağlanması, kara paranın aklamasının önlenmesi mevzuatına ve yurtiçi ve uluslararası düzenlemelere uyum, Bankamızın ürün ve hizmetleri ile ilgili limit, istihbarat, bilgi araştırmaları ve kredibilite değerlendirmelerinin yapılabilmesi; Bankamızın ürün ve hizmetlerine ilişkin tarafınıza bilgi verilebilmesi, tarafınıza uygun yatırım, pazarlama, kampanya ve kredi hizmetleri ve ürünler geliştirilmesi, bu kapsamda tarafınızla iletişime geçilmesi ve Bankamız ile gerçekleştirdiğiniz işlemlere ilişkin bankamızın tarafınıza karşı tüm yükümlülüklerinin yerine getirilmesi, bankacılık ve finans hizmetlerinin sunulmasıdır.
Rıza Gerektirmeyen Haller, Kanun’un 5. Maddesi uyarınca, kanunlarda açıkça öngörülmesi, bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması, veri sorumlusu sıfatıyla bankamızın hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması, ilgili kişi tarafından alenileştirilmiş olması, bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması, ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla veri sorumlusu olan bankamızın meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması, Bankacılık Kanunu madde 73/4 hükümlerinde yer alan istisna hallerinde Banka’nın açık rıza almaksızın kişisel verileri işleyebilme hakkı mevcuttur.

Yukarıda belirtilen amaçlarla, kişisel verilerin aktarılabileceği kişi / kuruluşlar:
i) Bankacılık Kanunu ve diğer mevzuat hükümlerinin bilgi paylaşımına izin verdiği/ bilgi paylaşımını zorunlu kıldığı kişi veya kuruluşlar;
ii) Sayılanlarla sınırlı olmamak üzere 5411 sayılı Bankacılık Kanunu madde 73/4’te sayılan finansal kuruluşlar;
iii) BDDK, SPK, TCMB gibi kamu tüzel kişileri; resmi kurumlar,
iv) Ana hissedarımız, doğrudan ve dolaylı iştiraklerimiz, ana hissedarımızın iştirakleri,
v) Bankacılık faaliyetlerimizi yürütmek üzere hizmet aldığımız, işbirliği yaptığımız, program ortağı kuruluşlar, yurt içi /yurt dışı bankalar, destek hizmeti kuruluşlarıdır.
Kişisel verilerin toplanma yöntemi; Genel Müdürlük, Şubeler, kiosklar, ATM’ler, internet şubesi, doğrudan ve dolaylı iştiraklerimiz, Bankaların Destek Hizmeti Almalarına İlişkin Yönetmelik gereğince Bankamızın hizmet aldığı kuruluşlar ve çağrı merkezi gibi kanallar aracılığıyla kişisel verileriniz sözlü, yazılı veya elektronik ortamda toplanabilir. Ayrıca, onayınız ile bankamız iştiraklerine sunduğunuz/sunacağınız kişisel verileriniz, bankamız tarafından, yukarıda belirtilen kişisel verilerin işlenme amaçları ve hukuki sebeplerinin yerine getirilebilmesi amacıyla kullanılabilecektir.
Haklarınız; Kanun’un 11. maddesi gereği ; Bankamıza başvurarak, kişisel verilerinizin; a) işlenip işlenmediğini öğrenme, b) işlenmişse bilgi talep etme, c) işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, ç) yurt içinde / yurt dışında aktarıldığı 3. kişileri bilme, d) eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde düzeltilmesini isteme, e) Kanun’un 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde silinmesini veya yok edilmesini isteme, f) aktarıldığı 3. kişilere yukarıda sayılan (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin bildirilmesini isteme, g) münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, ğ) kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde zararın giderilmesini talep etme hakkına sahipsiniz.
Taleplerinizin yerine getirilmesini teminen Bankamızca yapılacak masraflar, Kanun’un “Veri sorumlusuna başvuru” başlıklı 13. maddesinde belirtilen tarifeye göre tarafınızdan talep edilebilecektir.

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNUNA İLİŞKİN MUVAFAKATNAME
Kişisel verilerimin işlenmesi ve aktarılmasına ilişkin olarak KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU AYDINLATMA METNİ’ni, linke tıklayarak, okudum. “Rıza Gerektirmeyen Haller” başlığı altında düzenlenen hususların muvafakatime tabi olmadığını ve ilgili mevzuatın kişisel veri işlemesine izin verdiğini bildiğimi, ilgili mevzuatın kişisel veri işlemesine izin verdiği, rıza gerektirmeyen hallerin yanı sıra, kişisel verilerimin, yukarıda yer verilen aydınlatma metni kapsamında, işlenmesine ve aktarılmasına muvafakat ettiğimi kabul ve beyan ederim.